• Home
  • H.C.L. nr. 37  din data de 17.03.2017 prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel

H.C.L.   nr.  42 din data de  30.03.2017 privind actualizarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  42

din data de  30.03.2017

privind actualizarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 și 2 din Anexa nr.1, capitolul l,lit. B din Legea cadru nr.284/2010, cu modifiocările și completările ulterioare , privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în ședința ordinara la data de  30.03.2017

În baza expunerii de motive și a raportului de avizare a primarului comunei Iara cu privire la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare , în conformitate cu prevederile cu prevederile art.1 alin.1 și 2 din Anexa nr.1, capitolul l,lit. B din Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Luând act de prevederile art.36, alin.9, art.45 ale art.115, alin1, lit.b, alin.3,5,6 și 7 din Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare , privind administrația publică locală precum și ale Regulamentlui de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Iara , județul Cluj

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de acordarea a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 și 2 din Anexa nr.1, capitolul l,lit. B din Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și completările ulterioare , privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice conform anexei nr,1 carea face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică , primarului comunei Iara , Prefectului Județului Cluj, aparatului de speciliatate a primarului comunei Iara .

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

  MUREȘAN IOAN ADRIAN                                                    Onacă Olimpiu Ioan

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates