• Home
  • H.C.L. nr. 37  din data de 17.03.2017 prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel

H.C.L.  nr. 43 din data de 30.03.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea închirierii , a unui spaţiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 43

din data de 30.03.2017

privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea închirierii , a unui spaţiu în suprafaţă  de 25 mp, aparţinând domeniului public al comunei  Iara , situat în incinta imobilului  Clădirea Poștei .  din localitatea  Iara la nr.472

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.03.2017,

Luand in dezbatere solicitarea nr. 1551/29.03.2017 formulată de către dl Neamțu Florin domiciliat în localitatea Iara nr. 297, ap. 8

 Consiliul local al comunei Iara , judeţul Cluj; Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) şi ale art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă  scoaterea la licitatie, în vederea închirierii , a unui spaţiu în suprafaţă  de 25 mp,  aparţinând domeniului public al comunei  Iara , situat în incinta imobilului  Clădirea Poștei , din loc. Iara la nr.472

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: ___13___

Nr.voturi “pentru”:___13______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN  IOAN ADRIAN                                         Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates