• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L.    nr.  44 din data de 30.03.2017 privind aprobarea desemnarii reprezentantului  Comunei Iara  în Consiliul de Administrație al SC Eco 5 Ardeal SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  44

din data de 30.03.2017

 

privind aprobarea desemnarii reprezentantului  Comunei Iara  în Consiliul de Administrație al SC Eco 5 Ardeal SRL   

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință extraordinară la data de  30.03.2017,

 Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  COMUNEI  IARA  în cadrul  Consiliul de administrație al SC Eco 5 Ardeal SRL. a  ,

În conformitate cu prevederile:

            - art. 12 şi art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lui Macavei Ioan  în calitate de reprezentant  al Comunei Iara  în Consiliul de Administrație al SC Eco5 Ardeal  SRL

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL Comunei Iara               MUREȘAN IOAN ADRIAN                                                                    Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates