• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L. nr. 45 din 27.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 45

Din 27.04.2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.04.2017,

                        Având în vedere propunerea făcută ca dl. Todor Darius Eugen  să devină preşedinte de şedinţă al consiliul local;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se alege ca preşedinte de şedinţă pentru 3 luni dl.  Todor Darius Eugen  .                             .

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____7____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___6______

 

 

 

                        Presedinte de şedinţă                                                      Secretar UAT

                     TODOR DARIUS EUGEN                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates