• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L.   nr.  46 din data de 27.04.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  46

din data de 27.04.2017

 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  27.04.2017,

Analizând expunerea de motive nr.2148/25.04.2017 şi Raportul de Specialitate nr. 2147/25.04.2017  la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016

Tinând seama de prevederile Ordinului ministrului finaţelor publice nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 ;

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art.91 şi 97 din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se  aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent exerciţiului bugetar al anului 2016, în cuantum de 4.131.785,24 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2017, în limita angajamentelor legale aprobate:

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara şi Compartimentul Financiar Contabil

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj , Administraţia Finaţelor Publice Turda, Primarului Comunei Iara 

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

       TODOR DARIUS EUGEN                                                              Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates