• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L.   nr.  47 din data de 27.04.2017 privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilier Todor Darius Eugen cu dl Bâlc Nicolae

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  47

din data de 27.04.2017

 

Privind înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilierTodor Darius Eugen cu dl Bâlc Nicolae Sorin

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  27.04.2017,

Având în vedere că dl Preşedite de şedinţă nou ales a părăsit lucrările şedinţei consiliului Local

 În baza - prevederilor art.45 alin.(1) , art.47 alin(3)şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

 

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se  aprobă înlocuirea preşedintelui de şedinţă dl consilierTodor Darius Eugen cu dl Bâlc Nicolae Sorin

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr. Voturi

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

          BÂLC NICOLAE SORIN                                                            Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates