• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L. nr.  48 din data de 27.04.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu un Cabinet de Avocatură specializat pe procese  penale care să reprezinte interesele comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  48

din data de 27.04.2017

 

privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu un Cabinet de Avocatură specializat pe procese  penale care să reprezinte interesele comunei Iara în Dosarul Penal nr.6386/117/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Cluj-Secţia Penală , în care comuna Iara  are calitatea de parte vătămată

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  27.04.2017,

Având în vedere

- Expunerea de motive a primarului comunei Iara , în calitate de iniţiator nr.2154/26.04.2017;

- Raportul de specialitatea al secretarului comunei Iara ,înregistrat sub  nr. 2155/26.04.2017 

Tinând seama de prevederile  art.1 alin.(2) din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare  şi de modificare a unor acte normative ;

În baza prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se  aprobă  încheierea  unui contract de asistenţă juridică cu un Cabinet de Avocatură specializat pe procese  penale care să reprezinte interesele comunei Iara în Dosarul Penal nr.6386/117/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Cluj-Secţia Penală , în care comuna Iara  are calitate de parte vătămată.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____._____

Nr.”abţineri”:______-_____

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                                                                                                                                                                                             Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates