HCL 4/05.02.2015 aprobare Strategie Dezvoltare Iara 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

NR. 4 din 05.02.2015

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 05.02.2015,

                        Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit în acest sens,

                        În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Iara 2014-2020.

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _10_____

Nr.voturi “pentru”:_____9_____

Nr. Voturi “contra”:____1 (M.Tr.)_

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                   ANDREA ALIN                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates