• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L.  nr. 49 din 26.04.2016 privind aprobarea unei rectificări bugetare

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 49

DIN 26.04.2016

Privind aprobarea unei rectificări bugetare

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27.04.2017,

            Având în vedere existența unor donații făcute de Word Vision Romania  pentru Școala Gimnazială Iara, ținând seama de propunerea  compartimentului financiar-contabilitate , nr. 2197/26.04.2017

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.-  Se aprobă rectificarea bugetară cu suma de 12.000 lei –Sursa E-venituri proprii din donații .

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_____1____

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                                     Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates