• Home
  • H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

H.C.L. nr.  50 din data de 27.04.2017 privind aprobarea decontării c/valoare abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  50

din data de 27.04.2017

privind aprobarea decontării c/valoare abonamentelor cadrelor didactice

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedinţă ordinară la data de  27.04.2017,

 Luând în dezbatere solicitarea nr. 278/06.04.2017 formulată de Scoala Gimanziaală Iara;

În baza prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale –republicată , cu completările şi modificările ulterioare

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se  aprobă  alocare sumei de 1241 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara , aferentă lunii martie 2017

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara şi Scolii Gimanziale Iara.          

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____._____

Nr.”abţineri”:______-_____

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETARUL Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                                                                                                                                             Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates