H.C.L.   nr.  51 din data de 27.04.2017 privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare şi dansuri moderrne cu copii din Comuna Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  51

din data de 27.04.2017

Privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare şi dansuri moderne cu copii din Comuna Iara

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  27.04.2017,

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2167/26.04.2017 privind aprobarea contractării de prestării servicii în scopul organizării de dansuri populare şi dansuri moderrne cu copiii din Comuna Iara

 Având în vedere expunerea de motive  cu nr.2166/26.04.2017 , a primarului comunei Iara , în calitate de iniţiator

În baza prevederilor art. 36, alin. (6) lit. a) pct.4,  45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 privind Legea administraţiei publice locale , republicată , cu completările şi modificările ulterioare

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se  aprobă  încheierea  unui contract de prestări  servicii  în vederea organizarii de dansuri populare şi dansuri moderne cu copiii din Comuna Iara.

Art. 2. Se mandatează primarul Comunei Iara  să semneze  în numele Consiliului Local al comunei Iara , cu persoana autorizată  , contractual de prestări servicii de instruire

Art. 3  Valoarea contractului va fi în limita a  1.300 lei lunar.

Art. 4 Ulterior încheierii contractului , Primarul va informa Consiliul Local cu privire la contractual încheiat

Art.5 Suma necesară acoperirii conatravalorii contractului va fi prevăzută în bugetul local al comunei Iara prin grija  Compartimentului  de Contabilitate al primăriei comunei Iara

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1, 3

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____._____

Nr.”abţineri”:______-_____

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ  SECRETARUL Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                                                                                                                                                                                    Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates