H.C.L. nr. 52 din 27.04.2017 privind aprobarea întocmirii documentației,  proiect tehnic  aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Iara, județul Cluj”

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

HOTĂRÂREA NR.52

Din 27.04.2017

privind aprobarea intocmirii documentației,  proiect tehnic  aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Iara, județul Cluj”

Cnsiliul Local al Comunei Iara, întrunit în sedință ordinară la data de  27.04.2017

Având în vedere:

                    - expunerea de motive a iniţiatorului, raportul compartimentului de resort și raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate; în conformitate cu: - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

                   - prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul local al comunei  Iara, judeţul Cluj,

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art.1. Se aprobă inceperea intocmirii documentației,proiect tehnic  aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Iara, județul  Cluj”,

         Art.2. Finanțarea investiției urmează să fie suportată de către Comuna Iara, judeţul Cluj, din bugetele proprii.

        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei  Iara, județul  Cluj.

       Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate de către secretarul comunei Iara, județul Cluj.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _8 ____

Nr.voturi “pentru”:_____8_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___.______

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                        Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      BÂLC NICOLAE SORIN                                        ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates