H.C.L. nr 53 din 27.04.2017 privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Iara  pentru anul 2017

Ataşamente:
Download-ează fișierul (POFP 2017-Locala-anexa -2b.pdf)POFP 2017-Locala-anexa -2b.pdf[ ]193 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 53

DIN 27.04.2017

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Iara  pentru anul 2017

 

Consiliul local al Comunei Iara  , judeţ Cluj, în ședință legal constituită în data de 27.04.2017

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Iara , în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu nr. 2204/26.04.2017

Analizând raportul de specialitate   întocmit de Secretarul al comunei Iara  nr. 2205 din data de 26.04.2017;      

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare      

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;       

HOTĂREȘTE 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei  Iara pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre

Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Iara , în calitate de ordonator principal de credite .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ, Primarului comunei Iara , Secretarului delegat  comunei Iara  , Compartimentelor de specialitate, se  afişează şi se publică pe site-ul institutiei

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __8____

Nr.voturi “pentru”:_____8____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:____-_____

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

      BÂLC NICOLAE SORIN                                                     Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates