H.C.L.   nr.  54 din 02.05.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru fermierii restantieri la plata chiriei pentru păşune până la data de 30 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  54

DIN 02.05.2017

Privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru fermierii restantieri la plata chiriei pentru păşune până la data de 30 iunie 2017

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.05.2017,

             Tinand cont de Având în vedere prevederile -Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă  prelungirii termenului de plată pentru fermierii restantieri la plata chiriei pe pasune până la data de 30 iunie 2017 în baza unor angajamente de plată.

Art.2.În cazul neachitării  restanței se reziliează contractele .      

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13______

Nr.voturi “pentru”:_____13______

Nr. Voturi “contra”:____.________

Nr.Voturi “abţineri”:___-_______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

TODOR DARIUS EUGEN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates