H.C.L.   nr.  55 din 02.05.2017 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere a pășunatului

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  55

DIN 02.05.2017

Privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere a pășunatului

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.05.2017,

            Având în vedere pr-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă încheierea unui act aditional la contractele de închiriere a   păşunatului pentru speciile ovine și caprine, ale căror conținut se va completa cu următoarele prevederi, astfel:

La Capitolul lV – Prețul închirierii punctul 3– Plata chirieise va modifica cu următoarea sintagmă:” Plata chiriei se va face într-o transă până la data de 31 decembrie al ficărui an calendaristic  ”; punctul 4  se va completa cu următoarea sintagmă ”iar în termen de 15 zile de la primirirea notificării , locatarul este obligat sa-şi achite datoriile restante conform legii” ; punctul 5 se va modifica si va conţine următoarea sintagmă „ În caz contrar locatorul va proceda la rezilierea contractului  prin hotărâre de consiliu”

Art.2.-  Se aprobă încheierea unui act aditional la contractele de închiriere a   păşunatului pentru speciile bovine și ecvine, ale căror conținut se va completa cu următoarele prevederi, astfel:

La Capitolul lV – Prețul închirierii punctul 3– Plata chirieise va modificacu următoarea sintagmă:” Plata chiriei se va face într-o transă până la data de 31 decembrie al ficărui an calendaristic  ”; punctul 4  se va completa cu sintagma”iar în termen de 15 zile de la primirirea notificării , locatarul este obligat sa-şi achite datoriile restante conform legii” ; punctul 5 se va modifica si va conţine următoarea sintagmă „ În caz contrar locatorul va proceda la rezilierea contractului  prin hotărâre de consiliu”

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11______

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:____.________

Nr.Voturi “abţineri”:___-_______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

TODOR DARIUS EUGEN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates