H.C.L.   nr.  56 din 02.05.2017 privind aprobarea rezilierii  contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara -  nr. 3586/04.06.2015  a Comunei Iara cu Todoran I. Ioan PFA

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  56

DIN 02.05.2017

Privind aprobarea rezilierii  contractului  de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara -  nr. 3586/04.06.2015  a Comunei Iara cu Todoran I. Ioan PFA

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.05.2017,

            Având în vedere prevederile art.9  al. (4)din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea L.fondului funciar nr.18/1991 şi văzând adresa SC DI BIOVET SRL  nr.6 din data de 21.02.2017

 În baza  art. art lX  lit. j din contractul de închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara - nr. 3586/04.06.2015  

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-  Se aprobă rezilierii contractului de  închiriere pentru suprafetele de pajişti aflate în domeniul public /privat al comunei Iara nr. 3586/04.06.2015 a Comunei Iara  cu dl Todoran I. Ioan PFA în baza art lX.  din contractul de închiriere şi anume  Incetarea contractului „ Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situatii:  lit.j „în cazul  vânzării  animalelor de către locatar”

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11______

Nr.voturi “pentru”:_____11______

Nr. Voturi “contra”:____.________

Nr.Voturi “abţineri”:___2_______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

TODOR DARIUS EUGEN                                                         Onaca Olimpiu Ioan

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates