H.C.L.  nr.  57 din 02.05.2017 privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni proprietatea publică a  Comunei Iara în suprafaţă de 125 ha

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

        H O T Ă R Â R E A   NR.  57

DIN 02.05.2017

Privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni proprietatea publică a  Comunei Iara în suprafaţă de 125 ha(M. O. partea l nr.684bis/17.09.2002 la poz. 55 şi 56 )  situate pe raza comunei Iara pentru păşunatul bovinelor şi  ecvinelor  precum şi  aprobarea  caietului de sarcini ,  şi  anexele aferente licitării păşunatului

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 02.05.2017,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre înregistrat  sub nr. 2257/28.04.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni proprietatea publică (M. O. partea l nr.684bis/17.09.2002 la poz. 55 şi 56 domeniul public ) a  Comunei Iara în suprafaţă de 125 ha situate pe raza comunei Iara pentru păşunatul bovinelor şi  ecvinelor  precum şi  aprobarea  caietului de sarcini ,  şi  anexele aferente licitării păşunatului

 Având în vedere raportul de specialitate a viceprimarului nr. 2258  din data de28.04.2017

             Tinând cont de de prevederile :

 -Art 9 din  OUG 34 /2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legea fondului funciar nr.18/1991

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privatr al comunelor , oraşelor respectiv al municipiilor;

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2016 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte

-Hotărârea nr.1064/2013 privind aprrobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013rivind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea L.fondului funciar nr.18/1991

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c , alin .(5) lit. b , art.115 alin .(1), lit.b şi art.123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.  Se aprobă închirierea prin lictaţie publică  a unor terenuri –păşuni , proprietate publică a comunei Iara în suprafaţă de 125 ha (M. O. partea l nr.684bis/17.09.2002 la poz. 55 şi 56 )situate pe raza comunei Iara pentru păşunatul bovinelor şi ecvinelor

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini şi calendarul procedurii aferente licitării-

(anexa 1)- care va sta la baza desfăşurării licitaţiei care face parte din prezenta hotărâre

 Art.3 Se aprobă  lotizarea aferentă suprafeţei licitării păşunatului (anexa 2) care face parte din prezenata hotărâre;

Art.4. Se aprobă contractul cadru de închiriere (anexa 3)

Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri , se încredinţează Primarul Comunei Iara, Secretarul Comunei Iara , Registrul Agricol din cadrul primăriei Comunei Iara  

Art.6.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-.______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETARUL Comunei Iara

            TODOR DARIUS EUGEN                                                Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates