HCL 9/11.02.2015 înființare ”La Sala Parc” SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

NR. 9 din 11.02.2015

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.02.2015,

                        Având în vedere documentația întocmită în acest sens,

                        În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1 - Se dă acceptul de principiu pentru înființarea unei firme având denumirea ”LA SALA PARC” S.R.L., având ca asociat unic Consiliul Local al Comunei Iara.

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:_____

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                   ANDREA ALIN                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates