H.C.L. nr. 59 din data de 07.06.2017 prin care se ia act de  demisia d-nei   consilier COSTEA EMILIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E Nr. 59

Din data de 07.06.2017

 

prin care se ia act de  demisia d-nei   consilier COSTEA EMILIA   şi constată încetarea de drept a mandatului de  consilier local   precum si  vacantarea  mandatului de  consilier local

 

                      Consiliul Local al comunei Iara , judeţul Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 07.06.2017 

                        În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

        Având în vedere prevederile art. 69 din  Anexa 1 la O.G. nr. 35/2002,  privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a  consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

                      In baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Iara , in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.   3031 / 31.05.2017   ;

Având în vedere Referatul nr. 3030/31.05.2017, întocmit de secretarul  comunei Iara ;

                        Având în vedere demisia prezentată de doamna Costea Emilia , înregistrată la Primaria  comunei Iara   sub nr.  2508/09.05.2017;

                        În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1  Ia act de demisia înaintată de doamna Costea Emilia şi constată încetarea de drept al mandatului de consilier local  în cadrul Consiliului Local al comunei Iara .

Art.2  Locul ocupat de doamna Costea Emilia  in cadrul Consiliului Local al comunei Iara se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului  Social Democrat.

Art. 3  Secretarul comunei Iara  va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei Iara  nominalizata prin HCL nr.28 /28.06.2016,  documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului  Social  Democrat .

Art. 4   Secretarul comunei Iara   va comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Iara;d-nei Costea Emilia; Comparimentului  Financiar, Contabilitate

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            TODOR DARIUS   EUGEN                                           Onaca Olimpiu Ioan

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates