H.C.L. nr. 60 din  07.06.2016 privind organizarea zilei comunei

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR. 60

Din  07.06.2016

 

Privind organizarea zilei comunei :  „ Sărbătoare și tradiții la Iara,  ”  județul Cluj                   

Consiliul Local  al comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.06.2017;

 Având în vedere :

-expunerea de motive a primarului comunei Iara , domnul Popa Ioan Dorin , înregistrată sub nr. 2927/29.05.2017

-prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG  nr. 53/2002 privind aprobarea statutului cadru al unităților administrativ-teritoriale;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Iara nr.39/17.03.2017 , privind aprobarea bugetului local al comunei Iara  pentru anul 2017;

-prevederile art 20, lit. h) și i) din Legea 273/2006- legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare           

În temeiul  art.36 alin. (2) lit. d) și  alin(6) lit.a) pct.4 respectiv ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua comunei Iara „ Sărbătoare și tradiții la Iara ” în data de 6 august 2017

Art.2 Manifestările se vor desfășura în Baza Sportivă a comunei Iara  

Art.3   Pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei  se vor utiliza resurse bănești legal constituite în bugetul local al comunei Iara.

 Art.4. Se aprobă alocarea din  bugetul local al comunei a sumei de 20.000 lei pentru desfășurarea evenimentului

            Art.5  Se împuternicește primarul comunei Iara cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și prin publicare pe pagina de internet a primăriei și va fi comunicată primarului comunei Iara și Instituției Prefectului județului Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile. și avizul favorabil al comisiei nr. 2 prin președinte de comisie Mureșan Ioan Adrian .

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____10______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___1 ______

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnat,

                                                                     

            TODOR DARIUS EUGEN                                         ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates