H.C.L.   nr.  61 din data de 07.06.2017 privind aprobarea decontării c/val. abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  61

din data de 07.06.2017

privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  07.06.2017,

Luand in dezbatere solicitarea  nr.320/05.05.2017 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

În temeiul prevederilor   art 36 , alin.(6) lit a) pct. 1  și  art.45 din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de  696 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii aprilie 2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

TODOR DARIUS EUGEN                                                       Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates