H.C.L. nr. 62 din 07.06.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂRE NR. 62

DIN 07.06.2017

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 07.06.2017

            Având în vedere solicitarea nr. 2845/23.05.2017 formulată de către d-nul Chira Liviu ,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂREȘTE

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei de  500 lei cu titlu ajutor de urgenţă către d-nul Chira Liviu  pentru că a suportat cheltuielile de  înmormantare  pentru defunctul  Bulea Iosif –beneficiar de ajutor social 

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Secretarului comunei Iara;

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            TODOR DARIUS   EUGEN                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates