H.C.L.  nr. 64 din 07.06.2017 privind emiterea unui aviz favorabil

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                

HOTĂRÂREA  NR. 64

DIN 07.06.2017

privind emiterea unui aviz favorabil

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 07.06.2017,

            Ţinând seama de prevederile certificatului de urbanism nr.493/29.05.2017 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului-Realizare parcări , acces și dispozitve de scurgere a apelor pe strada mică

             Având în vedere  art.36  alin (2) lit. c) și d) , alin (5)  lit c) și alin. (6) lit. a) pct.14  din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂREȘTE

            Art.l.- Se avizează executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.493/29.05.2017 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului- Realizare parcări , acces și dispozitve de scurgere a apelor pe strada mică

si a documentațiilor conexe.

Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara prin grija secretarului comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.3 prin preşedinte de comisie, dl. Baciu Alin Sebastian  

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            TODOR DARIUS   EUGEN                                           Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates