HCL 12/11.02.2016 acces teren sintetic elevi

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 12 din 11.02.2015

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.02.2015,

                        Având în vedere solicitarea formulată de către un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Iara ,

                        În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă elevilor Școlii Gimnaziale Iara, accesul gratuit la terenul sintetic pentru 3 ore/săptămână în vederea efectuării de antrenamente sub conducerea d-lui antrenor Roșu Lucian. Zilele de antrenament vor fi marțea și miercurea, în intervalul orar 16:00-17:30.

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-_______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                   ANDREA ALIN                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates