H.C.L. nr. 67 din  07.06.2016 privind aprobarea alocării  prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult  din Satul Agriș si Mașca în anul 2017  

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA NR. 67

Din  07.06.2016

Privind aprobarea alocării  prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult  din Satul Agriș si Mașca în anul 2017                 

Consiliul Local  al comunei Iara, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.06.2017;

 Având în vedere :

-expunerea de motive a primarului comunei Iara , domnul Popa Ioan Dorin ,

-cererea formulată de de dl.Varga Victor , preot paroh , Parohia Ortodoxă Agriş înregistrată sub numărul 5581/09.12.2016,  şi cerere formulată de dl.  Mişca Adrian, preot paroh la Parohia Ordodoxă Maşca, înregistrată sub numarul 3071/ 07.06.2017. 

-prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea OG  nr. 53/2002 privind aprobarea statutului cadru al unităților administrativ-teritoriale;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Iara nr.39/17.03.2017 , privind aprobarea bugetului local al comunei Iara  pentru anul 2017;

-prevederile art 20, lit. h) și i) din Legea 273/2006- legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare           

În temeiul  art.36 alin. (2) lit. d) și  alin(6) lit.a) pct.4 respectiv ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată

HOTĂRĂŞTE

            Art.1 Se aprobă repartizarea  sumei de 4.000  către Parohia Ortodoxă  Agriș în vedere sfințirii  Bisericii „Sfântul Gheorghe „ din localitatea Agriş   care va avea loc în luna august 2017.

Art.2 Se aprobă repartizarea  sumei de 2.000 către Parohia Parohia Ortodoxă Maşca pentru împrejmuirea cimitirului din localitatea Maşca.

Art.3 Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul Contabilitate din cadrul  Primăriei Iara până la data de 31 decembrie 2017

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și prin publicare pe pagina de internet a primăriei și va fi comunicată primarului comunei Iara și Instituției Prefectului județului Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____6______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___ 5______

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnat                                            

            TODOR DARIUS EUGEN                                                             Secretar UAT

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates