H.C.L. nr. 68 din 07.06.2017 privind aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul firmei La Sala Parc

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 68

Din 07.06.2017

Privind aprobarea unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul firmei La Sala Parc

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de  07.06.2017,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea contractului de mandat încheiat cu administratorul firmei La Sala Parc,  doamna Bica Mirela Ioana în sensul că, la  Capitolul V- Plata cuvenită mandatarului pentru exerciţiul mandatului său, art.7, se va modifica şi va avea  cu următorul conținut:

„Aliniatul (1) Pentru îndeplinirea mandatului său , mandatarul va beneficia de remuneraţie lunară în sumă de 2.200 lei brut/lunar.

Aliniatul (2) Targetul va fi   100.000 lei/anual profit net  al societăţii La Sala Parc

Aliniatul (3) În cazul în care nu se  atinge  targetul stabilit remuneraţia va fi de 2.200  lei /brut lună.

Aliniatul (4) În cazul în care se depăşeşte targetul stabilit în suma de 100.000 de lei, va beneficia de o bonusare în cuantum absolut egal cu coeficientul depășirii, aplicat la întreaga sumă a profitului net  realizat de societate dar fără să depășească 40% din acesta ”. (exemplu direct: salariul fix anual = 26.400 lei,  Profitul net = 150.000 lei, rezultă un bonus calculat astfel: 150.000/100.000=50% rezultă bonus de 2200*50%=1.100 lei deci salariul total = 2200+1100=3300 lei brut. Salariul anual = 3300*12=39.600 de lei, care este mai mic decat 40% din  total.)

Restul prevederilor contractului raman neschimbate.

            Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:____11______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnat,  

TODOR DARIUS EUGEN                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN                     

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates