H.C.L. nr.71 din 30.06.2017 privind emiterea unui aviz favorabil


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR.71

Din 30.06.2017

privind emiterea unui aviz favorabil

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinara în data  30.06.2017,

       Ţinând seama de prevederile certificatului de urbanism nr.501/30.05.2017 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare proiect  pentru autorizarea executării lucrărilor Modernizare LEA de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20k/V, axa MihaiViteazu /TV, semiaxele și racordurile aferente, județul Cluj

             Având în vedere  art.36  alin (2) lit. c) și d) , alin (5)  lit c) și alin. (6) lit. a) pct.14  din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

 În temeiul prevederilor art.45 din Legea  nr.215/2001– Legea administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

PROPUNE   :

                   Art.l.- Se avizează executarea lucrărilor pe domeniul public și privat  al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.501/30.05.2017 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare proiect  pentru autorizarea executării lucrărilor Modernizare LEA de medie tensiune din Stația de Transformare 110/20k/V, axa MihaiViteazu /TV, semiaxele și racordurile aferente, județul Cluj

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara prin grija secretarului comunei Iara.

 

                                                                                

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

                BICA VASILE                                                     SECRETARUL Comunei Iara

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates