H.C.L. nr. 72 din 30.06.2017 privind alocare sume în vederea achiziţionării materialului lemnos necesar pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara pe perioada sezonului rece 2017-2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

  HOTĂRÂREA NR. 72

Din 30.06.2017

 Privind alocare sume în vederea achiziţionării materialului lemnos necesar pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara pe perioada sezonului rece 2017-2018

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  30.062017

            Având în vedere solicitarea nr. 10/22.06.2017 formulată de către d-nul doctor Gherghel Bogdan , coordonator la Centrul de Sănătate  Iara  ,

Ţinând cont de  Expunerea primarului înregistrată cu nr. 3354/28.06.2017, referatul de specialitate întocmit de dl Vicovan Vlad, angajat în apartul de specialitate al primarului  înregistrat sub nr. 3352/28.06.2017 ;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 3 şi art. 45  alin.(1)din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei 6000 lei , în vederea achiziţionării materialului lemnos necesar pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara  pentru perioada sezonului rece 2017-2018.

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:_____10____

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL Comunei Iara

          BICA VASILE                                                                 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates