H.C.L. nr.73 din 11.07.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

stema pentru word
ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂRE NR.73

Din 11.07.2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 11.07.2017,

                        Având în vedere prevederile art. 35, alin.(1) coroborat cu art.47 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, reăublicată , cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 9, alin. (1) don Ordonața Guvernului nr. 35/2002 pentru abrobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale , aprobată  prin Legea nr. 673/2002;

                        În temeiul prevederilor art.45, alin.(1)  si art.115 alin. (1) lit. b) , alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind  administraţiei publice locale,republicată , cu modifiicările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE

                        Art.l.- Se alege dl consilier local Baciu Alin Sebastian . în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Iara  pentru perioada iulie-septembrie  .                             

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei , Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei  Iara, precum și persoanei desemnate la art.1al prezentei hotărâri în vederea ducerii lla îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet www.primariaiara.ro

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                    

Comunei Iara

BACIU ALIN   SEBASTIAN                                            

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates