HCL 15/20.02.2015 amenaj. silvo-pastoral

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 15 din 20.02.2015

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.02.2015,

                        În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă inițierea procedurilor legale în vederea întocmirii unui amenajament silvo-pastoral la nivelul comunei Iara.

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _9_____

Nr.voturi “pentru”:___9_____

Nr. Voturi “contra”:____-_______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                   ANDREA ALIN                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates