H.C.L. nr.75 din 11.07.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul  „Refacere drum comunal DC 104 in  Comuna Iara județul Cluj”

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.75

Din 11.07.2017

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul  „Refacere drum comunal DC 104 in  Comuna Iara județul Cluj”

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 11.07.2017

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin înregistrată cu nr. 3516/06.07.2017, şi raportul de specialitate al viceprimarul comunei Iara înregistrat cu nr. 3517/06.07.2017

Ţinând cont de prevederile:

     -      Obiectivului  de reabilitare„Refacere drum comunal DC 104 in  Comuna Iara județul Cluj”

Legii 273/2006 privind finanţele publice locale

  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4)  lit. d), şi alin. (6) lit. a) pct.13, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂREŞTE

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de reabilitare „Refacere drum comunal DC 104 in  Comuna Iara județul Cluj”, conform Devizului General anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul General a pentru   obiectivul de reabilitare „Refacere drum comunal DC 104 in  Comuna Iara județul Cluj” astfel:

            Valoare totala a reabilitarii-refacerii                      522.012 lei fara TVA    

            Valoarea TVA                                                         99.182 lei

            Total – finanțată de la Bugetul Local –                  621.194 lei inclusiv TVA    

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl.Pop Vasile şi avizul favorabil al Comisiei  nr.3  prin preşedinte dl Baciu Alin Sebastian                                                                                 

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                    

Comunei Iara

BACIU ALIN   SEBASTIAN                                            

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates