H.C.L. nr. 76 din 11.07.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul de investitii „Realizare parcari , acces si dispzitive de scurgere a apelor strada Mica in  Comuna Iara județul Cluj”

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 76

Din 11.07.2017

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul de investitii „Realizare parcari , acces si dispzitive de scurgere a apelor strada Mica in  Comuna Iara județul Cluj”

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință ordinară la data de 11.07.2017

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin înregistrată cu nr. 3518/06.07.2017 şi referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Iara înregistrat sub nr. 3519/06.07.2017

Ţinând cont de prevederile:

     -      Obiectivului  de investitii„Realizare parcari , acces si dispzitive de scurgere a apelor strada Mica, Comuna Iara județul Cluj”

Legii 273/2006 privind finanţele publice locale

  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4)  lit. d),  şi alin. (6) lit. a)  pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂREŞTE

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Realizare parcari , acces si dispzitive de scurgere a apelor strada Mica in  Comuna Iara județul Cluj” finantat  de la bugetul local, conform Devizului General anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul General a pentru   obiectivul de investitii „Realizare parcari , acces si dispzitive de scurgere a apelor strada Mica in  Comuna Iara județul Cluj”astfel:

            Valoare totala a reabilitarii-refacerii                     152.511 lei fara TVA    

            Valoarea TVA                                                         33.882 lei

            Total – finanțată de la Bugetul Local –                 181.333 lei inclusiv TVA    

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl.  Pop Vasile si avizul Comisiei nr. 3 prin preşedinte de comisie Baciu Alin Sebastian

     .

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                    

Comunei Iara

BACIU ALIN   SEBASTIAN                                                          

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates