H.C.L. nr. 77 din 11.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și dotare camin cultural în comuna Iara, jud. Cluj

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  Nr.77

Din 11.07.2017

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și dotare camin cultural în comuna Iara, jud. Cluj

 

Consiliul Local Iara întrunit în ședință  publică ordinară în data de 11.07.2017

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

            a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;

            b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr. 199/1997;

            c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cumodificările şi completările ulterioare;

            d) art. 21 lit. c) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

            e) art. 1 alin. (2) lit. a şi lit. e) şi art. 41-42 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             f) art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) - d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi  ale  art. 119  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cumodificările şi completările ulterioare;

             g) Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

               Luând act de :

             a) referatul de aprobare al primarului comunei Iara, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3520/06,07,2017;

             b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei IARA, înregistrat sub nr. 3521/06.07.2017;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor europene din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernului României prinFondul European Agricol pentru dezvoltare Rurală, submăsura 7.6. – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural  , în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂREȘTE

 

           Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie” Reabilitare si dotare camin cultural în comuna Iara, jud. Cluj”, cuprinşi în documentaţia tehnica, prevăzuţi în Anexa  1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre astfel :

 

            Valoare totala a obiectivului de investitii :                           1.805.486 mii lei  cu TVA

            Din care C+M                                             :                          1.524.650 mii  lei  cu TVA 

           

         Art.2.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei www.primariaiara.ro şi se transmite Primarul UAT IARA, domnul Dorin Popa  și Instituţiei  Prefectului judeţul Cluj .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop și avizul favorabil al Comisiei nr.3 prin președinte Baciu Alin Sebastian.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                    

Comunei Iara

   BACIU ALIN   SEBASTIAN                                                     

           

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates