H.C.L. nr. 79 din 11.07.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă Ocolişel în anul 2017

ROMÂNIA

 JUDEŢUL CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 79

Din 11.07.2017

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă Ocolişel în anul 2017

 

            Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 11.07.2017

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile:

 a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia labor locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

 c) art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de cererea formulată de Parohia Ortodoxă  înregistrată sub nr.3130/12.06.2017;

 Luând act de :

a)referatul de aprobare al primarului comunei Iara, înregistrat sub nr.3887/11.07.2017;  b)raportul de specialitate elaborate  de Compartimentul Contabilitate  , înregistrat sub nr.3586/11.07.2017;

HOTĂREŞTE

 

  Art.1 Se aprobă alocarea sumei 2.000 lei către unitatea de cult -Parohia Ortodoxă Ocolişel în anul 2017  în vederea refacerii gardului din jurul  cimitirului şi refacerea parţială a gardului din jurul  bisericii .

 Art.2. Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul Finaciar  Contabil  din cadrul Primăriei Iara  până la data de 31 decembrie 2017, cel mai târziu.

Art.3. – Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                    

Comunei Iara

BACIU ALIN   SEBASTIAN                                          

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates