H.C.L. nr. 80 din 11.07.2017 privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna Iara  detine calitatea de asociat

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ                                                                                      

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂRE Nr. 80

Din 11.07.2017

privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna Iara  detine calitatea de asociat

Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 11.07.2017

 

In vederea aprobarii unor modificări în cadrul societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna Iara  detine calitatea de asociat;

 

Tinand cont de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.31/1990 a societatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art.60, al.2 şi altele incidente.

- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

            Fiind indeplinite prevederile art.43 si urmatoarele din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂREŞTE

           Art.1 - Se aproba modificarile aduse actului constitutiv al societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., modificari referitoare la urmatoarele:

- revocarea vechiului administrator GAJA NICU-NICOLAE, CNP 1570516126191 si numirea unui nou administrator in persoana d-nei MIC CORINA-ANDREIA, CNP 2840903124937; noul administrator va fi numit cu puteri depline si pentru o perioada de 4 ani sau pana la revocarea expresă din partea Adunării Generale a Asociaţilor.

Art.2 - Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., conform modificarilor de mai sus si conform anexei – act constitutiv actualizat, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul sau viceprimarul comunei.

Art.4 - Prezenta se comunica celor de la art.3, societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

                                              

 Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETARUL                     

Comunei Iara

BACIU ALIN   SEBASTIAN                                          

 

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates