HCL 94/06.11/2016 angajare firmă licitatii

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  94

DIN 06.11.2015

 

Privind aprobarea angajării unei firme de consultanță

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.11.2015,

            Având în vedere necesitatea asigurării respectării cerințelor tehnice și de legalitate a modului de pregătire și de organizare a licitațiilor la nivelul comunei,  

            În temeiul prevederilor art.36 și 45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă inițierea demersurilor în vederea angajării unei firme de consultață specializate care să asigure pregătirea și organizarea licitațiilor la nivelul comunei Iara.

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________ 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

 

            BOCA ILIE                                                                    Onaca Olimpiu Ioan 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates