H.C.L. nr. 83 din 21.07.2017 privind acordarea unor premii de excelenta  elevilor Lingurar Codruţa Tabita , Jurco Oana Rebeca  , Todor Alexandru Eugen  pentru rezultate obținute  la Evaluarea Națională 2017

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr. 83

Din 21.07.2017

 

privind acordarea unor premii de excelenta  elevilor Lingurar Codruţa Tabita , Jurco Oana Rebeca  , Todor Alexandru Eugen  pentru rezultate obținute  la Evaluarea Națională 2017

 Consiliul local Iara  întrunit în ședința extraordinara din data de 21.07.2017

Luând  în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unor premii de excelenta  elevilor Lingurar Codruţa Tabita , Jurco Oana Rebeca  , Todor Alexandru Eugen  pentru rezultate obținute  la Evaluarea Națională 2017 , elaborat din iniţiativa  primarului comunei Iara ,Popa Ioan Dorin  în calitatea sa de iniţiator.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na Vomir Maria Rodica  înregistrat sub nr. 3679/19.07.2017, precum și adresa  directorului Scolii Gimnaziale Iara nr. 639/10.07.2017

 Tinând cont de prevederile art.12 alin.5 , art.20 alin 1 din Legea nr1/2001 Legea Educației Naționale de dispozițiile HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

În considerarea dispozițiilor art. 36 alin.1, alin.6, lit. a, pct.1, art.45, art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală  republicată , cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂREȘTE  

Art.1. Alin(1) Se aprobă  acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 500 lei elevei LINGURAR CODRUTA TABITA

Alin (2). Se aprobă  acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 450 lei elevei JURCO OANA REBECA

Alin.(3 ). Se aprobă  acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 400  lei elevului TODOR ALEXANDRU EUGEN 

Art.3. Sumele necesare acordării premiului prevăzute la art.1 alin. (1) (2) şi(3)  sunt cuprinse în bugetul  comunei Iara pe anul 2017 , capitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile  culturii, recreerii şi religiei”

Art. 4. Decernarea diplomelor şi premiilor reglementate la art.1 , alin. (1) (2) şi(3) se face de către primarul comunei Iara , în cadru festiv, cu ocazia Zilei comunei Iara  „  Sărbătoare și Tradiții la Iara  ” organizată în data de 6 august 2017 .

Art.5. Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile şi avizul Comisiei nr. 2 prin preşedinte Mureşan Ioan Adrian

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  12

Nr. Consilieri  prezenţi: __8____

Nr.voturi “pentru”:____7______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

                                

                Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnat,

              BACIU  ALIN SEBASTIAN                                         

                                                                                                            SECRETAR                                  

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates