H.C.L. nr. 84 din 21.07.2017 privind aprobarea alocării unei sume pentru fiecare cuplu de vârstnici care implinesc 50 de ani de casătorie în cursul anului 2017

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 84

Din 21.07.2017

privind aprobarea alocării unei sume pentru fiecare cuplu de vârstnici care implinesc 50 de ani de casătorie în cursul anului 2017

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de21.07.2017

            Ţinând seama de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Iara ,  precum si de expunerea  de motive  a primarului înregistrată sub nr. 3676/19.07.2017 , și referatul de specialitate  înregistrat  sub  nr. 3677/19.07.2017,   

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea .nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE  

                        Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 250 lei pentru fiecare cuplu de vârstnici care împlinesc  50 de ani de la căsătorire în cursul anului 2017,

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituției Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

                                                                      

 În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____12_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __8____

Nr.voturi “pentru”:___7_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

                           Preşedinte de şedinţă                                                    Contrasemnat, 

                       BACIU ALIN SEBASTIAN                                             Secretar   UAT Iara 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates