H.C.L. nr. 85 din 04.08.2017 Privind validarea mandatului de consilier local a doamnei RĂFĂILĂ LUCIANA -ANCUȚ

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

 H O T Ă R Â R E A Nr. 85

Din 04.08.2017

Privind validarea mandatului de consilier local a doamnei RĂFĂILĂ LUCIANA -ANCUȚA  

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit în sedința ordinara la data de  04.08.2017,

Vazând

-Expunerea de motive a primarului comunei Iara nr. 3926  din data de 02.08.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier local a doamnei Răfăilă Luciana Ancuța

-Procesul verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului local al comunei Iara      

-Hotârârea Consiliului Local al comunei Iara nr. 59 /07.06.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Costea Emilia   şi vacantarea mandatului ;

-Adresa Partidului Social Democrat  nr.   979   /12.07.2017 prin care propune spre validare de pe lista de supleanţi a candidaturilor pentru alegerile din 5 iunie 2016 a d-nei Răfăilă Luciana- Ancuța

În conformitate cu prevederile art.100 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificare aşi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , coroborat cu art.6 , alin.2b din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali , modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.45   şi art115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1.  Se validează mandatul de consilier local al comunei Iara a doamnei Răfăilă Luciana- Ancuța  , supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Social Democrat

Art. 2. Se numeşte doamna consilier local Răfăilă Luciana-Ancuța  , membru în Comisia  Învățământ , Tineret Sport Cultură   

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului -Judeţului Cluj, primarul comunei Iara, doamnei Răfăilă Luciana Ancuța

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___ -______

                   

                Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnat                                            

            BACIU ALIN SEBASTIAN                                                                     Secretar UAT

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates