H.C.L. nr. 86 din  04.08.2017 privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul II  anul 2017

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL                                  

 

   

HOTĂRÂRE NR.86

DIN  04.08.2017

privind aprobarea Situatiile financiare ale comunei Iara pe trimestrul II  anul 2017

 

Consiliul Local al comunei Iara , întrunit în ședință ordinară la data de 04.08.2017

           Având in vedere prevederile:

          Art 57, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile   ulterioare;

           Art.36  alin (1) ,(2) lit. b), coroborat cu alin 4 , lit.a) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

          Luand act de;

          -referatul de aprobare al primarului comunei Iara  , inregistrat  sub nr.   3916/  02.08.2017,

          -raportul de specialitate elaborate de contabilitate , inregistrat sub nr. 3917/  02.08.2017

          In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administratie publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare,

 

HOTĂREȘTE

 

       Art.1- Se aprobă Situațiile financiare  al Comunei Iara pe trimestrul II anul  2017.

      Art.2- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul contabilitate  pentru luarea la cunoștinta si conformare.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

    PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            BACIU ALIN SEBASTIAN                                             

 

Tipărire Email

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates