H.C.L. nr. 87 din data de 04.08.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Buru în anul 2017

ROMÂNIA

 JUDEŢUL CLUJ

 COMUNA IARA

 CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA NR. 87

Din data de 04.08.2017

 

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii pentru  unitatea  de cult -Parohia Ortodoxă  Buru în anul 2017

 

            Consiliul Local Iara întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 04.08.2017

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile:

 a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia labor locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 b) art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

 c) art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de cererea formulată de Parohia Ortodoxă Buru   înregistrată sub nr.3930/03.08.2017;

 Luând act de :

a)referatul de aprobare al primarului comunei Iara, înregistrat sub nr.3962/03.08.2017;

  b)raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Contabilitate  , înregistrat sub nr.3961/03.08.2017;

 

HOTĂREȘTE

  Art.1 Se aprobă alocarea sumei 2.000 lei către unitatea de cult -Parohia Ortodoxă  Buru  în anul 2017  în vederea continuării lucrărilor inițiate la  Biserica Parohiei Buru  .

 Art.2. Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul Finaciar  Contabil  din cadrul Primăriei Iara  până la data de 31 decembrie 2017, cel mai târziu.

Art.3. – Secretarul comunei Iara  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:  13

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___ -______

                   

                Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnat                                            

            BACIU ALIN SEBASTIAN                                                              Secretar UAT

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates