H.C.L. nr. 88 din 04.08.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

 ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

HOTĂRÂREA 88

Din 04.08.2017

 

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei IARA pe anul 2017 şi a listei de investiţii a comunei Iara  pe anul 2017

     Consiliul local al comunei Iara, judeţul Cluj; întrunit în şedinţa publică ordinară din data de  4 august 2017;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Iara nr. 3914/02.08.2017 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017;

      Având în vedere:

    - Raportul de specialitate al Compartimentului financiar înregistrat sub nr. 3915/02.08 .2017

Luând în considerare:

    - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6 /2017;

    - art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

   - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iara nr. 39/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei IARApe anul 2017;

      În  baza art. 45 alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                     

HOTĂREȘTE

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al comunei Iara pe anul 2017, conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea  Listei  de Investiţii  a comunei Iara pe anul 2017 conform anexei II care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Iara, precum şi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.                                                                  

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____12____

Nr. Voturi “contra”:____.____

Nr. Voturi atineri  ____-_____

 

 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

 BACIU ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara                                                                                

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates