HCL 96/06.11.2015 privind aprobarea nivelului taxelor locale pentru anul 2016

^Pentru descarcarea documentului pdf va rugam deschideti atasamentul de mai sus. 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

H O T Ă R Â R E A   NR.  96

din data de 06.11.2015

privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2016

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  06.11.2015,

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre întocmit avându-se în vedere  necesitatea stabilirii nivelurilor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile art. 495 lit.f) din L.nr.227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit.c) din L.nr.215 a administrației publice locale, republicată,

 

H O T A R A Ş T E :

Art. 1. Se aprobă nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2016 la nivelul comunei Iara, conform anexei .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara. 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

  

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            BOCA ILIE                                                                      Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates