H.C.L. nr. 90 din 31.08.2017 privind scoaterea din funcţiune  şi valorificarea prin licitatie a unor   mijloace  fixe  din patrimoniul primăriei comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA Nr. 90

Din 31.08.2017

Privind   scoaterea din funcţiune  şi valorificarea prin licitatie a unor   mijloace  fixe  din patrimoniul primăriei comunei Iara

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 31.08.2017,

                        Având în vedere expunerea de motive a primarului înregistrată cu nr. 4233/30.08.2017,referatul de specialitate întocmit în acest sens de contabilulul  comunei Iara înregistrat cu nr. 4228 /30.08.2017

 În conformitate cu: art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.G. nr.112/2000 pentru reglemnentarea procesului de scoatere din funcţiune , casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc  domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;

 În baza prevederilor O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

                        În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂREȘTE   :

 

Art.1 - Se aprobă scoaterea din funcţiune  şi valorificarea prin licitatie publică a următoarelor mijloace fixe:

               -autocamion SR 114D/2004; nr de inventar: 518; valoare de inventar 14,80lei; nr. de inmatriculare -IARA 101 ;pret de pornire la licitatie 1.000lei , pasul de licitatie 50 de lei ;

            - autoutilitară Dacia 1304; nr. de inventar 5171; valoare de inventar20.339,43 lei; nr. de înmatriculare –CJ 98 BBB; pret de pornire la licitatie 250lei , pasul de licitatie 50 de lei ;

           - autospecializata marca  ARO; nr. de inventar 512; valoare de inventar 68.020,20 lei Nr. de Înmatriculare-  CJ 49 CJC ;pret de pornire la licitatie 500 lei , pasul de licitatie 50 de lei ;

         - autoutilitara de pompieri marca Mercedes-Benz; nr. de inventar 302; valoare de inventar 169.717,39 lei ; nr. de inmatriculare -IARA 167; pret de pornire la licitatie 500 lei , pasul de licitatie 50 de lei ;

            Art.2 Sumele obținute din valorificare bunurilor se fac venit la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Iara

Art.3. Inventarul bunurilor care aparţin patrimoniului primariei Iara se va modifica în mod corespunzator

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

            Art.5- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului : Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara, Compartimentului de contabilitate din cadrul primariei comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-____

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                             

   BACIU ALIN SEBASTIAN                                                           Secretarul comunei Iara

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates