H.C.L. nr.  91 din data de 31.08.2017 privind aprobarea volumului masei lemnoase ,  modul de valorificare şi preţul de vanzarea  a acesteia

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  91

din data de 31.08.2017

 

privind aprobarea volumului masei lemnoase ,  modul de valorificare şi preţul de vanzarea  a acesteia

 Consiliul Local  al comunei Iara, judeţul Cluj întrunit în şedinţă extraordinară în data de 31.08.2017

              Având in vedere;

           -adresa Ocolulului  Silvic Turda nr.10951/10.08.2017 si inregistrate  la Primăria comunei Iara sub nr.4080/16.08.2017 în care se propune aprobarea unui volum de masa lemnoasa pentru  recoltare

            - expunerea de motive a primarului comunei Iara înregistrată cu nr. 4262/31.08.2017 ;

            - referatul de specialitate înregistrat cu nr. 4261/31.08.2017

           Tinand seama de prevederile;

           - art. 4 lit.b) si art.6 alin.1 din HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;

           -art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.     

           In temeiul art.36 alin.(3) lit.c,) alin.(6) lit.a) pct.18,  art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                        HOTĂREŞTE :

 

 Art.1: Se aprobă volumul  de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier proprietatea Comunei Iara, in cantitate  de 221 mc, conform APV 654P-Poduri

  Art.2: Se aproba scoaterea la licitaţie  a masei lemnoase în cantitate de 221mc, conform APV 654P-Poduri ,  ca şi  “masa lemnoasa pe picior “,  prin Direcţia Silvică Cluj-Napoca.  

Art.3: Se aprobă preţul de 200 lei/mc  preţ de pornire licitaţie  pentru  “masa lemnoasa pe picior” care se recoltează  din fondul forestier proprietatea comunei Iara pentru cantitatea 221mc,   conform APV 654P-Poduri

          Art.4:  Prezenta hotărâre se comunica  persoanelor interesate  prin grija secretarului Comunei Iara .

 

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

BACIUL ALIN SEBASTIAN                                                                

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates