HOTĂRÂRE A Nr. 92 Din 31.08.2017 Privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local in suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia nr. III

                                             

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂRE A Nr.92

Din 31.08.2017

Privind aprobare efectuarii  de cheltuieli din bugetul local in suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia nr. III

 

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta extraordinară în data de 31.08.2017,

               Analizând referatul de specialitate nr. 4265/31.08.2017 șiexpunerea de motive a primarului înregistrat sub  nr. 4264/31.08.2017 prin care se propune  aprobarea efectuarii  de cheltuieli din bugetul local in suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia a lll-a .

            Având în vedere prevederile art 5 alin. (3) , art. 14 alin. (2),(3) și (4) din Legea 273/2006 privind finațele publice locale,

            In temeiul drepturilor conferite prin art. 45, alin.(2)  lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

           

 

HOTĂREȘTE :

 

    Art.1.Se aproba efectuare de cheltuieli în suma de 2.500 lei pentru organizarea unui foc de artificii la evenimentul “Fagetu Ierii în Sarbatoare “ editia nr. III .

     Art.2. Primarul comunei Iara prin compartimentul contabilitate va duce îndeplinire prevederile prezentei hotarări.

    Art.3. Pentru comunicarea prezentei hotărâri, în condiţiile legii,  se încredinţează secretarul comunei.

Preyenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin președinte de comisie  dl Pop Vasile

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-____

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                         

       BACIU ALIN SEBASTIAN                                        Secretarul comunei Iara

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates