HOTĂRÂREA nr. 93  din data 14.09.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IARA

 

HOTĂRÂREA Nr. 93

 Din data 14.09.2017

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, jud. Cluj, ales in baza Hotărârii nr.50 /28.06.2016, întrunit in şedinţa ordinara in data de 14.09.2017, având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Iara, jud. Cluj   privind   aprobarea:

-valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ”, comuna Iara, judetul Cluj, cu o valoare totala de 1.828.163,94 lei din care: 1.529.783,70 lei valoare eligibila si 298.380,24 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011661300135 / 29.08.2017 in favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

-solicitarii unei Scrisori de garantie de la FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA in valoare de 60.6886,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 60.6886,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” in comuna Iara, jud. Cluj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011661300135 / 29.08.2017 in favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

             În temeiul Art.45 alin.(1)  si Art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂREŞTE :

 

Art.l. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 1.828.163,94 lei din care: 1.529.783,70 lei valoare eligibila si 298.380,24 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011661300135 / 29.08.2017, in favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2.Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA in valoare de 606.886,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 606.886,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” in comuna Iara, jud. Cluj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011661300135 / 29.08.2017in favoarea Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art. 3.Se aproba plata unui comision  de garantare in valoare de 0,05% pe luna din valoarea scrisorii de garantie, stabilit prin  Ordin MADR nr. 12/09.01.2015.’

Art.4.Primarul comunei Iara, jud. Cluj va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.5. Pentru comunicarea prezentei hotărâri , în condiţiile legii se încredinţează secretarul comunei.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 1 – Buget , Finanţe, Agricultură, Protecţia Mediului şi Turism

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara  

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates