HOTĂRÂREA nr. 95 din data de 14.09.2017 privind numirea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 HOTĂRÂREA Nr. 95

Din data de 14.09.2017

 

privind numirea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara , judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinară în data de 14.09.2017,

             Având în vedere

-expunerea de motive a primarului înregistrată cu nr.  4425/14.09.2017,

-raport de specialitate  întocmit în acest sens , înregistrat cu nr.4426/14.09.2017.

-prevederile art.96, alin2 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;

-prevederile art. 87 si 88 din Legea nr.161/2003, actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

-prevederile art.3, art.5, alin2 lit a coroborate cu prevederile art.7, alin1, litb din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat prin Ordinul nr. 4621/23.07.2015 al Ministerului educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

-prevederile  art.36alin 6 lit “a “punct 1 din Legea 215/2001 a administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare .

            In temeiul art. 39, alin.(1) ,  art. 45, alin.(1)   şi art.115 alin.(1)  lit .b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare

           

HOTĂREŞTE :

 

Art.1.   Se aprobă desemnarea pentru anul şcolar 2017-2018 a reprezentantului Consiliului Local Iara dl. Consilier BÂLC NICOLAE SORIN  ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Iara.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Iara .

Art.3 Pentru comunicarea prezentei hotărâri, în condiţiile legii,  se încredinţează secretarul comunei.

 Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr. 2– Învățământ , tineret, cutură, sport

 

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____7____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___2______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                        SECRETARUL Comunei Iara  

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates