HOTĂRÂREA nr. 96 din data de 14.09.2017 privind revocarea unei hotărâri de consiliu


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA Nr. 96

Din data de 14.09.2017

Privind revocarea unei hotărâri de consiliu

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.09.2017,

            Ţinând seama de imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr.20/16.02.2017

             În temeiul prevederilor art.36 (2) lit. c) și (5) lit.a) art.45 din Legea nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.20/16.02.2017 în integralitatea sa.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 

 

                În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __9____

Nr.voturi “pentru”:_____9____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

     BACIUL ALIN SEBASTIAN                                       SECRETARUL Comunei Iara  

                                                          

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates