HCL 108/15.12.2015 prelungire termen de valabilitate PUG aferent Comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  108

din data de 15.12.2015

 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG aferent Comunei Iara

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  15.12.2015,

Având în vedere prevederile adresei nr. 22.963/09.12.2015 emisă de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Cluj

Având în vedere prevederile art.36 (5) lit.c  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Comunei Iara până la data aprobării, în condițiile legii, a unei noi documentații, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            BOCA ILIE                                                                      Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates